Wet- en regelgeving / beroepscode

Alle psychotherapeuten zijn verplicht zich te houden aan de door de beroepsgroep opgestelde gedragsregels die zijn vastgelegd door de NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie) in de Beroepscode voor Psychotherapeuten (2007).

De beroepscode biedt iedere psychotherapeut een leidraad voor het beroepsmatig handelen. Met de beroepscode wil de NVP de beroepsethische reflectie bevorderen. Daarnaast is de code ook voor cliënten een informatiebron als het gaat om gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten.

De psychotherapeut houdt van iedere cliënt een dossier bij. Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Hierin zijn we deskundig en met een flinke hoeveelheid compassie, ook holistisch georiënteerd, omdat de mens veel meer is dan de som der delen. Veiligheid, deskundigheid en authenticiteit zijn de kernwaardes van onze instelling. Mijn collega’s en ik staan graag voor je klaar om je te ontvangen.

Binnen Florentius ggz werken 2 psychotherapeuten en 1GZ-psycholoog. Zij treden op als regiebehandelaar in jouw zorgtraject. Alle medewerkers binnen Florentius ggz staan klaar om je op te vangen.

Beroepscode

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in de beroepscode zijn onder meer geregeld.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook formuleert het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.

Het Zorginstituut heeft het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ op 15 december 2020 opgenomen in het Register op Zorginzicht.nl. Daarmee is dit statuut de landelijke norm voor de GGZ.

Privacybeleid

Onze praktijk hanteert regels ten aanzien van de privacy. We gaan uiterst zorgvuldig om met de privacy. Informatie die je met ons deelt, delen wij niet zonder jouw toestemming met derden. We kunnen afwijken van deze regels in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer je veiligheid of die van anderen in gevaar is. De rechten en plichten van cliënten rondom privacy zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle medewerkers van onze praktijk hebben een privacyverklaring ondertekend.

Klachten over onze praktijk

Florentius ggz heeft een klachtenregeling. Indien er iets niet goed is gegaan, waarderen we het wanneer je dit eerst bespreekt met een van onze behandelaren. Als er na het bespreken van je ontevredenheid alsnog geen goede oplossing is voor je klacht, dan kun je een officiële klacht indienen. Je kunt je dan wenden tot de geschillencommissie zorg, waar Florentius ggz bij is aangesloten.