Aanmelding & werkwijze

Aanmelden kun je telefonisch doen of via e-mail. Mochten wij niet direct tijd hebben, dan bellen wij terug om een eerste inschatting te maken van de reden voor aanmelding. Mocht in het telefonisch gesprek blijken, dat je geen gepaste hulp binnen Florentius ggz kan ontvangen, word je geadviseerd waar je wel terecht kan, of er vindt een terugoverdracht naar de verwijzer plaats.

Als je na de eerste inschatting geschikt blijkt te zijn voor de behandeling binnen Florentius ggz, word je op de wachtlijst geplaatst met de informatie over de verwachtte wachttijd. Daarna zal een intakegesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over alle praktische zaken van de deelname aan de behandeling (geheimhouding, klachtenregeling, kosten, duur van de sessies, frequentie van contacten, intake- procedure, declaraties-procedure, procedure in geval van crisis, enz.). Ook informeren wij je over onze bevoegdheden, specialisaties en de behandelmethodes die Florentius ggz hanteert.
Iedere behandelaar houdt van iedere cliënt een dossier bij. Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De intake omvat enkele gesprekken om in kaart te brengen wat de problemen zijn en wat een geschikte aanpak daarvoor zou zijn. Dit eindigt met een indicatiestelling verslag. Op basis daarvan en in samenspraak met jou wordt een behandelplan opgesteld, met zo concreet mogelijk omschreven behandeldoelen. Als je geen bezwaar hebt, wordt de verwijzer op de hoogte gesteld over de conclusie van het onderzoek en over het behandelplan. Binnen Florentius ggz, hanteren we geen wachttijd tussen de intake- en de start behandeling, dus de intake-fase gaat over in behandeling.

Verwijsbrief

We kunnen alleen verwijzingen/verwijsbrieven aannemen die voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de “NHG Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ”.
Dit is een eis vanuit de zorgverzekeraars.

Wachttijd

Momenteel heeft Florentius ggz een gemiddelde wachttijd van 14 weken. Dit geldt van aanmelding tot intakegesprek. Na het intakegesprek kan de behandeling direct starten. Wij streven ernaar de wachttijd te verkorten. Maandelijks wordt deze wachttijd bijgewerkt.

Per 5-3 -2024 hebben we een aanmeldstop voor verzekerden bij
Achmea: Zilveren Kruis, FBTO en De Friesland.